MŠ Zahradnického I Kapacita MŠ: 106 dětí
 Počet tříd: 5
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30
 Telefon: 569 428 229

 

Školní vzdělávací program

Svět kolem nás - zdravá mateřská škola

zdravaskola

 

MŠ Zahradnického I. je zařazena do sítě škol s podporou zdraví s názvem "Svět kolem nás".

Naše krédo: Vše, co se v mateřské škole děje, musí být prospěšné dítěti.
Naše motto: "Neotvíráme dětem dveře, ale nabízíme jim klíče."

Děti se nejvíce vzdělávají tím, co skutečně prožijí, pocítí, co si mohou vyzkoušet, osahat. Proto náš ŠVP staví na dětském prožitku, podporuje činnostní a smyslové učení. Je založen na všestranném, podnětném a zdravém prostředí, které respektuje jedinečnost každého dítěte. ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z rozboru loňského školního roku, SWOT analýzy. Čerpá z programu „Zdravá mateřská škola“.
 

Rámcové cíle (záměry) mateřské školy:

 1. Všestranné rozvíjení osobnosti dítěte s přihlédnutím na jeho individualitu.
 2. Cíleně se věnovat „zdraví“ jako programu v naší MŠ, s využitím prvků „Zdravé mateřské školy“.
 3. Získávání osobnostních postojů a osvojování si hodnot.
 4. Aktivní spolupráce s rodiči, vytváření partnerského vztahu mezi školou a rodinou.
   

Dílčí cíle:

V oblasti biologické:

 • Rozvíjení pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojování některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní.
 • Rozvíjení rozsahu pohybu, ovládání pohybového aparátu.
 • Osvojování si pravidel „Zdravého způsobu života“, uvědomění si vlastního těla a rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti.
 • Osvojování si věku přiměřených praktických dovedností.
 • Poskytovat dětem logopedickou péči.

V oblasti psychologické:

 • Podporovat individuální možnosti dětí.
 • Doplňovat rodinnou výchovu.
 • Využívat přirozených, spontánních dětských myšlenek a nápadů, nechávat dětem dostatek prostoru pro hru a jejich vlastní aktivity.
 • Podporovat dětskou sebedůvěru a sebevědomí, získávat relativní citovou samostatnost.

V oblasti interpersonální:

 • Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (ve třídě, v rodině, s ostatními dětmi) navzájem komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se.
 • Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.
 • Využití umístění mateřské školy k vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu, přírodě, ke kultuře a umění.
 • V rámci „zdravého životního stylu“ si osvojovat poznatky a dovednosti chránící před nebezpečnými vlivy prostředí.

V oblasti sociálně-kulturní:

 • Rozvíjení kulturně estetických dovedností slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických.
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy, prožitky.

V oblasti environmentální:

 • Uplatňovat činnostní a situační učení k získávání a využívání situací, které poskytují dítěti praktické ukázky životních souvislostí.
 • Rozvíjení a zpřesňování smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, pojmovému.
 • Vést děti k tvořivosti, k tvořivému myšlení, řešení problémů, tvořivému sebevyjádření.
 • Posilování přirozených poznávacích citů - zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, apod.
   

Metody vedoucí k naplňování dílčích cílů:

Metody - založené na prožitku

Prostředky:

 • společná vycházka
 • improvizace na dané téma
 • společný zpěv
 • ranní pozdravení v kruhu
 • přinést si svou hračku z domova
 • sezonní činnosti, sprchování, sběr ovoce, sáňkování,...
 • čtení pohádky

Metody - založené na vzoru

Prostředky:

 • učitelka poděkuje, poprosí, pozdraví
 • děti dodržující pravidlo
 • učitelka si povídá s maminkou
 • kamarád si myje ruce
 • učitelka řeší konflikty domluvou

Metody - založené na hře

Prostředky:

 • pohybové hry
 • námětové hry
 • didaktické hry
 • fantazijní hry
 • společenské hry

Metody - založené na komunikaci

Prostředky:

 • komunitní kruh
 • vyprávění příběhů
 • popis obrázku
 • popis situace
 • skupinové řešení probémů

Metody - založené na myšlenkových operacích

Prostředky:

 • vymýšlení a konstruování modelů, vynálezů
 • řešení hádanek, hlavolamů
 • společné plánování
 • diskuse a domlouvání

Metody - založené na pohybu

Prostředky:

 • TV chvilka
 • pohybová hra
 • skákání
 • běh
 • tanec
 • plavání
 • překonávání překážek
 • vycházky do přírody

Metody - založené na manipulaci a experimentu

Prostředky:

 • manipulace s kostkami, přírodninami, stavebnicemi, výtvarným materiálem
 • různé druhy experimentů: s vodou, rostlinami, barvami, vztahy, se slovy...

Metody - založené na tvoření

Prostředky:

 • hry v písku
 • stavebnice
 • tvoření z různých materiálů: papír, textil, modelína...
 • výzdoba třídy
 • dílny
 • vyrábění dárků, masek, loutek
 • literární, hudební a taneční tvorba

Metody - založené na fantazii a magičnu

Prostředky:

 • vymýšlení a vyprávění fantastických příběhů
 • fantazijní práce s materiál, malování, modelování,...
 • improvizace a dramatizace

Formy:

 • volné hry
 • skupinové práce
 • řízené činnosti
 • pohybové aktivity
 • ranní kruh
 • režimové chvilky
 • vycházky, výlety, pobyt na školní zahradě
 • návštěvy výstav, divadelních představení
 • účast v soutěžích
 • návštěvy knihovny, ZŠ
 • společné oslavy, slavnosti

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru