MŠ Zahradnického I Kapacita MŠ: 106 dětí
 Počet tříd: 5
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30
 Telefon: 569 428 229

 

Historie školy

 MŠ Příčná je nejstarší mateřskou školou v Havlíčkově Brodě. Má dlouholetou tradici a historii. Podle dostupných zdrojů byla otevřena v roce 1892, tehdy jako opatrovna. Až do padesátých let 20. století byla jediným zařízením pro děti předškolního věku v našem městě. Od svého založení prodělala mateřská škola mnoho stavebních úprav. Přesto více jak 125 let existence školy nebyl nikdy provoz mateřské školy přerušen.

Myšlenka na zřízení ústavu pro předškolní děti se objevila již v sedmdesátých letech předminulého století a od té doby se také sbíraly prostředky.

Text z kroniky mateřské školy:

„Dávným a vroucím přáním veškerého lidu bylo vystavěti v našem městě opatrovnu, jejímž úkolem by bylo přijímati malé dítky, zvláště pracujících tříd, je vychovávati a též i částečně připravovati na školní vyučování.“

Ústav pro péči o sirotky vznikl na základě darů, které byly přímo k tomu účelu městu věnovány. Městská rada uznala potřebnost sirotčince ve městě a roku 1869 vydala provolání k měšťanům, díky kterému přibylo na fond sirotčince více jak 1 000 zlatých. Rovněž tolik darovala městská spořitelna.

Smlouvou z 3. července 1869 byl zakoupen dům čp. 189 v Zeleného ulici (dnes Příčná) od Antonie Saarové za 5 200 zlatých, který byl do gruntovních knih zanesen jako sirotčinec, ve kterém bylo postaráno o 10 sirotků. První vychovatelkou, která zde působila, byla Marie Bártová.

4. dubna 1883 vypukl v sousedním domě čp. 191 oheň, který se díky nedostatku vody a silnému větru rozšířil i na budovu sirotčince. Na jejich spáleništi byl zřízen r. 1894 měšťanský chudobinec. Samotná oprava sirotčince spolykala městu 3 267 zlatých.

Na získání prostředků se podíleli jednotlivci i spolky. Získávali dary a vytvářeli fond pro opatrovnu. Základnímu fondu věnovalo obecní zastupitelstvo 2. prosince 1888 po návrhu purkmistra pana Antonína Kaliny stavební parcelu domů čp. 190 a 191 na Vrabčím trhu a 2 000 zlatých na hotovosti. Stejnou částku darovala také městská spořitelna, která slíbila, že bude ústav ročně podporovat ze svého čistého výtěžku.

Vzhledem k tomu, že fond opatrovny vzrostl, usneslo se obecní zastupitelstvo 2. prosince 1891 na přání starosty města pana Václava Kabeláče na tom, aby počínajícím školním rokem 1892 byla otevřena opatrovna prozatím v domě sirotčince, a aby správa opatrovny byla svěřena školským sestrám de Notre Dame z Horažďovického kláštera. Představenou sirotčince byla sestra Avelina.

Dne 10. 9. 1892 dala zemská školní rada své svolení, aby v našem městě byla otevřena opatrovna. Zároveň schválila zaměstnávací osnovu a organizační statut.

Vyučování započalo 12. 9. 1892. Správu opatrovny převzala sestra M. Hermila Svobodová, která po mnoho let působila na výchovu nejmenších spolu se sestrou M. Ottou Jelínkovou.

Po pěti letech byla přistavěna školka o dvou odděleních. Do prvního oddělení přijímaly se děti od 3 do 4 let, ve druhém byly děti od 4 do 6 let. Záhy se stala mezi Broďáky oblíbeným a vzhledem k čím dál větší zaměstnanosti obyvatel i potřebným ústavem. Měsíční poplatek na dítě činil 50 krejcarů, sociálně slabým rodičům byl odpuštěn.

 Že byl veliký zájem mezi občany lze soudit i z toho, že začátkem školního roku bývalo zapsáno do každého oddělení 60 až 70 dětí, které do školky vždy rády chodily. Zvláště se těšívaly na vánoční akademii, kde společně s dětmi ze sirotčince předvedly krátkou vánoční hru. Divadlo se hrávalo každým rokem i v době okupace.

V roce 1942 oslavily děti 50leté trvání městské mateřské školy.

Po dobu války byla jedna místnost propůjčena pro nedostatek učebních tříd obecné, měšťanské a později i židovské škole. V květnu 1944 byla zabrána druhá místnost na skladiště. Protože děti školku rády navštěvovaly, byla jim propůjčena jídelna sirotčince.

Od května 1945 opět začalo vyučování ve dvou odděleních. Oba tyto ústavy sociální a výchovné péče přečkaly obě světové války a po celou dobu zdárně naplňovaly účel, pro který byly založeny.

V roce 1950 byl zrušen sirotčinec. Přibyly tak místnosti pro mateřskou školu, které byly ve velmi zanedbaném stavu. V místnostech nebyla elektřina, nebyl vodovod. Během školního roku 1950-51 byla provedena úprava budovy, byla zavedena elektřina, zakoupen nový nábytek, zřízena umývárna a bylo zavedeno celodenní stravování dětí.

Ve školním roce 1990-91 byla otevřena křesťanská třída, první třída tohoto typu v našem okrese. Posledním školním rokem, kdy o ni byl zájem, byl školní rok 2002-2003, následující školní rok pro nezájem rodičů nebyla otevřena.

U příležitosti 100. výročí založení mateřské školy (1992) byla uspořádána výstava dětských prací ve vestibulu Staré radnice našeho města. V této době bylo zapsáno do MŠ 92 dětí ve čtyřech odděleních.

V roce 2006-07 došlo k úpravám mateřské školy. Probouráním stěny mezi dvěma třídami vznikla jedna prostornější třída. Mateřská škola se ze čtyřtřídní stala trojtřídní a kapacita MŠ byla snížena na 66 dětí.

V letech 2007-2010 bylo zrekonstruováno celé přízemí budovy, včetně odvlhčení zdiva, vyměněno plynové topení, položeny nové podlahy, zrekonstruována celá kuchyně. Byla vyměněna okna v celé budově MŠ, budova dostala novou fasádu, nové okapy. Byly vybudovány nové umývárny. Byla částečně zrekonstruovaná školní zahrada.

Od ledna 2003 se stala MŠ Příčná odloučeným pracovištěm příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu. Ke změně názvu této organizace došlo 1. září 2008 na Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod. 

Sídlo ředitelství Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod je v sousední budově čp. 191. Současně zde byla nově otevřena od září 2008 jedna odloučená třída naší MŠ. Škola se stala čtyřtřídní a kapacita byla navýšena na 89 míst.

V nedávné době byly v MŠ provedeny drobné úpravy a zmodernizováno vybavení školy. Částečné rekonstrukce se dočkala i školní zahrada.

25. května 2017 jsme v kinosále KD Ostrov oslavili 125. výročí od vzniku naší mateřské školy. Děti svými vystoupeními potěšily nejenom své blízké a pozvané hosty, ale i současné a bývalé zaměstnance školy. Nechybělo ani tradiční divadlo v podobě pohádkového minimuzikálu v podání dětí prostředního oddělení. A místo narozeninového dortu si všichni užili klauniádu hudebního divadla.

 

Zdroje:

Kronika MŠ Příčná Havlíčkův Brod

Havlíčkobrodské listy

 

Přidáno 15. 2. 2020, autor: MŠ Příčná

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru